Zobacz Politykę Prywatności
SBM Starter 2023
SBM Starter 2023

USTALENIA DOTYCZĄCE PROJEKTU „SBM STARTER 2023”

(dalej „Ustalenia”)

 

 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Projekt „SBM STARTER” (zwany dalej „Projektem”) jest organizowany i przeprowadzany przez SBM GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kijowska 5, 03-738 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000924004, o kapitale zakładowym w wysokości 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych), wpłaconym w całości, posiadającą NIP: 5252867801, REGON: 389316233 (dalej „SBM”).
 2. SBM prowadzi działalność wydawniczą, promując młodych artystów ze sceny rapowej. Celem Projektu jest wsparcie przez SBM początkujących artystów. Fundatorem i realizatorem nagród przyznawanych w ramach Projekcie jest SBM. Główną nagrodą Projektu jest podjęcie przez SBM współpracy z laureatem Projektu i zawarcie z nim umowy fonograficznej obejmującej wydanie czterech albumów (dalej „Umowa Fonograficzna”).
 3. Projekt przeprowadzany jest na podstawie Ustaleń, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ustalenia określają zasady uczestnictwa w Projekcie, zasady przebiegu Projektu i zasady nadzoru nad Projektem, a także rodzaj nagród oraz sposób ich uzyskania.
 4. Projekt zostanie przeprowadzony w mediach społecznościowych, tj. na platformie TikTok (www.tiktok.com, dalej „TikTok”), na platformie YouTube (www.youtube.com, dalej „YouTube”) oraz na platformie Twitch (www.twitch.tv, dalej „Twitch”) (dalej łącznie „Serwisy”).
 5. Informacje o Projekcie, jego zasadach i nagrodach w nim przewidzianych zostaną zamieszczone na profilu SBM o nazwie @sbm_label na TikToku (www.tiktok.com@sbm_label, dalej „Profil Tiktok SBM”) oraz na pozostałych profilach SBM prowadzonych na innych platformach społecznościowych: tj.: na profilu o nazwie @sbm_label na platformie Instagram (www.instagram.com/sbm_label/), na profilu o nazwie @sbm_label na platformie Facebook (www.facebook.com/sbmaffija/?locale=pl_PL) oraz profilu o nazwie @sbm_label na platformie (twitter.com/SBM_Label) (dalej łącznie „Profile SBM”).
 6. Projekt nie jest żadnym rodzajem gry losowej, której wynik zależy od przypadku (w tym loterią fantową ani promocyjną), ani też zakładem wzajemnym, których zasady organizacji określa ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 22).
 7. Projekt nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami Serwisów, a Serwisy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec uczestników Projektu za przeprowadzenie Projektu. Wszelkie dane osobowe wymagane i powierzane przez uczestników Projektu są przekazywane SBM, a nie Serwisom.

 

 II. CZAS TRWANIA PROJEKTU

 

 1. Projekt przeprowadzony będzie w okresie od dnia 19.11.2023 r. najpóźniej do dnia 31.12.2023 r. (dalej „Czas Trwania Projektu”).
 2. Termin nadsyłania zgłoszeń do udziału w Projekcie, o których mowa w pkt. IV ust. 3-7 Ustaleń, rozpoczyna się w dniu 19.11.2023 r. o godz. 13:00 (czasu środkowoeuropejskiego letniego (Central European Summer Time), a termin zakończenia przyjmowania zgłoszeń zostanie ogłoszony na Profilach SBM w czasie trwania Projektu, na 3 dni przed planowanym terminem zakończenia przyjmowania zgłoszeń do Projektu.
 3. Ogłoszenie laureatów Projektu nastąpi najpóźniej w terminie do dnia 31.12.2023 r.

 

 III. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 

 1. Uczestnikiem Projektu (dalej „Uczestnik”) może być osoba fizyczna mieszkająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która:

najpóźniej w dniu rozpoczęcia Projektu ukończyła osiemnaście lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub która najpóźniej w dniu rozpoczęcia Projektu ukończyła piętnaście lat i posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnej – w przypadku osób o ograniczonej zdolności do czynności prawnej SBM może zażądać zgody przedstawiciela ustawowego Uczestnika na udział w Projekcie.

- jest zarejestrowanym użytkownikiem TikToka i posiada osobiste, publiczne konto na TikToku, prowadzone zgodnie z wymogami TikToka, a w profilu Uczestnika na TikToku udostępnione są imię, nazwisko oraz wiek Uczestnika,

- obserwuje Profil TikTok SBM,

- zapoznała się z treścią Ustaleń i akceptuje je w całości i bezwarunkowo oraz spełnia inne warunki określone w Ustaleniach. 

2. Wzięcie udziału w Projekcie jest równoznaczne z akceptacją Ustaleń w całości oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji Projektu (w zakresie, w jakim zgoda ta jest wymagana przepisami prawa) oraz w celu przekazania oraz realizacji nagród. Wyrażenie zgody, o której mowa w niniejszym ustępie, jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Projekcie. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania Ustaleń.

3. W Projekcie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń do Projektu w imieniu osób trzecich.

4. W Projekcie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele SBM oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Projektu, a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

5. Uczestnictwo w Projekcie jest dobrowolne i nieodpłatne. Uczestnikowi nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie z tytułu udziału w Projekcie.

6.Uczestnik podczas działań prowadzonych i podejmowanych w ramach Projektu i w związku z Projektem nie może naruszać przepisów prawa, regulaminów Seriwsów ani jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych, praw własności przemysłowej, praw autorskich lub praw pokrewnych osób trzecich, a także nie może naruszać dobrych obyczajów i zasad współżycia społecznego.

7. Uczestnik podczas działań prowadzonych i podejmowanych w ramach Projektu i w związku z Projektem nie może prowadzić jakichkolwiek działań promocyjnych, autopromocyjnych, reklamowych lub kryptoreklamowych dotyczących towarów, znaków towarowych lub usług osób trzecich, a w szczególności nie może:

- zakładać ubrań lub używać przedmiotów, na których będą widoczne reklamy, logo, znaki towarowe lub nazwy firm, 

-zakładać ubrań lub używać przedmiotów stanowiących znaki towarowe firm, ani 

- wypowiadać haseł czy informacji odnoszących się do nazw towarów lub firm.

8. Uczestnik zostaje poinformowany i przyjmuje do wiadomości, że warunki uczestnictwa w Projekcie mogą narazić go na stres, a subiektywna i wyrażana publicznie ocena, której zostanie poddany, może być krytyczna i stresująca. Przystępując do Projektu, Uczestnik wyraża na to zgodę.

9. SBM zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Projekcie, a także pozbawienia prawa do nagród przyznawanych w ramach Projektu, Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, regulaminami Serwisów, dobrymi obyczajami lub Ustaleniami, w szczególności Uczestników, którzy: 

- nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie,

- wykorzystują różne aliasy (dodatkowe adresy) tego samego konta poczty elektronicznej do występowania w imieniu/zgłaszania różnych Uczestników za pomocą fałszywych kont na TikToku. 

10. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Projekcie SBM może kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów komunikacji (np. prowadzić korespondencję w wiadomościach prywatnych przez TikTok). Podczas takiego kontaktu SBM może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Projekcie.

11. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność wobec SBM i osób trzecich za wszelkie szkody, jakie spowoduje swoim zachowaniem, niezależnie od tego, czy były one związane bezpośrednio z uczestnictwem w Projekcie czy też w jakikolwiek sposób mogą być związane z Projektem, SBM lub pozostałymi Uczestnikami.

 

 IV. ZASADY I PRZEBIEG PROJEKTU

1. Projekt będzie składał się z trzech etapów: 

 • etap 1 – dokonanie przez Uczestników zgłoszeń do Projektu i wykonanie przez Uczestników zadania w ramach Projektu (dalej „Etap 1”),
 • etap 2 – selekcje do finału Projektu i wybór przez SBM finalistów Projektu (dalej „Etap 2”),
 • etap 3 – finał Projektu i wyłonienie laureata Projektu oraz przyznanie nagrody publiczności (dalej „Finał”). 

2. W dniu 19.11.2023 r. SBM za pomocą filmu udostępnionego na Profilu TikTok SBM ogłosi zadanie do wykonania w ramach Projektu (dalej „Zadanie Starterowe”). Wraz z ogłoszeniem Zadania Starterowego SBM udostępni na Profilu TikTok SBM utwór muzyczny (instrumentalny) (dalej „Utwór Instrumentalny”), który będzie stanowił podstawę wykonania Zadania Starterowego.

3. Etap 1 będzie obejmował dokonanie przez Uczestników zgłoszeń do Projektu oraz wykonanie przez Uczestników Zadania Starterowego. Zadanie Starterowe będzie polegało na przygotowaniu przez Uczestnika filmu (wideo) (dalej „Film Starterowy”), w którym zostanie wykorzystany dźwięk w postaci nagrania własnego autorskiego utworu słownego Uczestnika w postaci tekstu piosenki z gatunku hip-hop/rap (dalej „Utwór Starterowy”) połączonego z podkładem muzycznym w postaci Utworu Instrumentalnego.

4. Utwór Starterowy musi zostać samodzielnie stworzony przez Uczestnika i musi pasować do Utworu Instrumentalnego, a ponadto musi spełniać wymogi określone w Ustaleniach, w szczególności w pkt. VI ust. 1 Ustaleń.

5. Uczestnikom przysługuje dowolność w zakresie wyboru części wizualnej Filmu Starterowego, z zastrzeżeniem zasad określonych w Ustaleniach, jednak preferowaną opcją jest przedstawienie w Filmie Starterowym wizerunku Uczestnika, wykonującego Utwór Starterowy.

6. Film Starterowy musi zostać publicznie udostępniony (opublikowany) przez Uczestnika na osobistym profilu Uczestnika na TikToku wraz z hasztagiem #SBMStarter umieszczonym w opisie Filmu Starterowego.

7. Z chwilą publikacji Filmu Starterowego na profilu Uczestnika na TikToku w sposób określony w ust. 6 powyżej, Uczestnik dokonuje zgłoszenia do Projektu (dalej „Zgłoszenie”).

8. Zgłoszenie musi zostać dokonane w terminie określonym w pkt. II ust. 2 Ustaleń.

9. Każdy Uczestnik może zgłosić do Projektu tylko jeden Film Starterowy.

10. W Czasie Trwania Projektu SBM będzie udostępniać wybrane Filmy Starterowe na Profilu TikTok SBM wraz z oznaczeniem profilu danego Uczestnika. Decyzja dotycząca udostępnienia Filmu Starterowego na Profilu TikTok SBM należy wyłącznie do SBM.

11. Etap 2 będzie obejmował selekcje do finału Projektu i wybór Uczestników, którzy przejdą do Finału (dalej „Finaliści”). Wybór Finalistów oraz ocena Filmów Starterowych i Utworów Starterowych na Etapie 2 zostanie dokonana przez osoby wchodzące w skład zespołu SBM (dalej „Zespół SBM”). Zespół SBM spośród Uczestników będących autorami Filmów Starterowych oraz Utworów Starterowych zgłoszonych do Projektu wybierze 10 (słownie: dziesięciu) Finalistów, których Utwory Starterowe uzna za najciekawsze i najbardziej odpowiadające profilowi artystycznemu SBM. Decyzja dotycząca wyboru Finalistów należy wyłącznie do Zespołu SBM.

12. Informacja na temat zakwalifikowania do Finału zostanie przekazana każdemu Finaliście przez SBM w wiadomości prywatnej wysłanej za pośrednictwem TikToka do dnia określonego w czasie trwania Projektu SBM prześle do każdego Finalisty wiadomość prywatną na TikToku, w której oprócz informacji na temat zakwalifikowania do Finału, wskaże swój adres e-mail (dalej „e-mail SBM”). 

13. W terminie 1 dnia od otrzymania wiadomości od SBM, każdy z Finalistów zobowiązany będzie do przesłania SBM wiadomości e-mail na adres e-mail SBM, w której wskaże swoje dane w postaci imienia i nazwiska, numeru PESEL, adresu zamieszkania, numeru telefonu i adresu e-mail, a ponadto udostępni SBM link do Utworu Starterowego i/lub do swoich innych utworów zamieszczonych na YouTube lub na platformie SoundCloud (www.soundcloud.com/, dalej „SoundCloud”). W przypadku Finalistów małoletnich, dodatkowo będą oni zobowiązani do przesłania zgody opiekuna prawnego do udziału w Projekcie. W przypadku Finalistów używających pseudonimu artystycznego, Finalista zobowiązany będzie także do podania swojego pseudonimu artystycznego, a w przypadku Finalistów prowadzących działalność gospodarczą, Finalista zobowiązany będzie także do podania danych dotyczących nazwy działalności gospodarczej, adresu prowadzenia działalności gospodarczej i numeru NIP. 

14. Wysłanie przez Finalistę do SBM wiadomości e-mail zawierającej wszystkie dane, o których mowa w ust. 13 powyżej, w terminie, o którym mowa w ust. 13 powyżej, jest warunkiem wzięcia udziału w Finale. W przypadku braku zrealizowania przez Finalistę warunku, o którym mowa w niniejszym ustępie, SBM zastrzega sobie prawo do wyboru do grona Finalistów innego Uczestnika w miejsce Finalisty, który nie zrealizował tego warunku lub do uznania, że grono Finalistów będzie liczyło mniej niż 10 (słownie: dziesięć) osób.

15. W terminie 1 dnia od dnia otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 14 powyżej, SBM prześle do każdego Finalisty wiadomość e-mail, w której zostaną przedstawione ogólne warunki Umowy Fonograficznej (dalej „Warunki Kontraktu”). Każdy Finalista zobowiązany będzie do zapoznania się z Warunkami Kontraktu, zaakceptowania Warunków Kontraktu oraz do zobowiązania się do zawarcia Umowy Fonograficznej na zasadach i w terminach określonych w Warunkach Kontraktu. Zaakceptowanie przez Finalistę Warunków Kontraktu oraz zobowiązanie Finalisty do zawarcia Umowy Fonograficznej na warunkach określonych w Warunkach Kontraktu musi zostać dokonane w formie wiadomości e-mail wysłanej przez każdego Finalistę na adres e-mail SBM w terminie 3 dni od dnia wysłania przez SBM wiadomości przedstawiającej Warunki Kontraktu.

16. Zapoznanie się przez Finalistę z Warunkami Kontaktu, zaakceptowanie przez Finalistę Warunków Kontraktu oraz zobowiązanie się przez Finalistę do zawarcia Umowy Fonograficznej w terminie, o którym mowa w ust. 15 powyżej, jest warunkiem wzięcia udziału w Finale. W przypadku braku zrealizowania przez Finalistę warunku, o którym mowa w niniejszym ustępie, SBM zastrzega sobie prawo do wyboru do grona Finalistów innego Uczestnika w miejsce Finalisty, który nie zrealizował tego warunku lub do uznania, że grono Finalistów będzie liczyło mniej niż 10 (słownie: dziesięć) osób.

17. Finał odbędzie się w formie relacji live przeprowadzonej na kanale o nazwie @sbm_label na YouTube (dalej „Kanał YouTube SBM”) oraz na Twitch (dalej „Live Finałowy”). Data Live’a Finałowego zostanie ogłoszona na Profilach SBM 3 dni przed dniem odbyciem Live’a Finałowego. Podczas Live’a Finałowego zostaną publicznie ogłoszone nazwiska Finalistów.

18. Na etapie Finału zostanie wybranych dwóch laureatów Projektu – laureat wybrany przez SBM oraz laureat nagrody publiczności (dalej łącznie „Laureaci”), którym zostaną przyznane dwie osobne nagrody – nagroda główna oraz nagroda publiczności (dalej łącznie „Nagrody”).

19. Finał będzie polegał na tym, że podczas Live’a Finałowego zespół składający się z artystów współpracujących z SBM (dalej „Zespół Artystów SBM”) będzie oglądać, słuchać, oceniać i komentować na żywo Filmy Starterowe Finalistów, Utwory Starterowe Finalistów i/lub inne utwory Finalistów udostępnione na YouTube i/lub SoundCloud, które zostały przesłane SBM przez Finalistów w sposób określony w ust. 13 powyżej. Na tej podstawie Zespół Artystów SBM wybierze Finalistę, którego twórczość uzna za najciekawszą i najbardziej odpowiadającą profilowi artystycznemu SBM (dalej „Laureat Projektu”). Laureat Projektu otrzyma nagrodę główną, o której mowa w pkt. I ust. 2 oraz pkt. V ust. 1 Ustaleń (dalej „Nagroda Główna”). Decyzja dotycząca wyboru Laureata Projektu należy wyłącznie do Zespołu Artystów SBM.

20. Nagroda publiczności, o której mowa w pkt. V ust. 2 Ustaleń zostanie przyznana Uczestnikowi, którego Film Starterowy zdobędzie najwięcej polubień na TikToku spośród wszystkich Filmów Starterowych (dalej „Laureat Nagrody Publiczności”).

21. Laureaci zostaną ogłoszeni podczas Live’a Finałowego, z zastrzeżeniem ust. 22 poniżej. Zespół Artystów SBM podczas Live’a Finałowego skontaktuje się telefonicznie z Laureatem Projektu, aby poinformować go o zdobyciu Nagrody Głównej. 

22. W przypadku, w którym Zespół Artystów SBM będzie miał trudność z podjęciem decyzji dotyczącej wyboru Laureata Projektu, SBM zastrzega sobie prawo do niewskazania Laureata Projektu podczas Live’a Finałowego i tym samym do ogłoszenia Laureata Projektu w późniejszym terminie. W takim przypadku Laureat Projektu zostanie ogłoszony na Profilach SBM nie później niż 31.12.2023 r.

 

 V. NAGRODY

 

 1. Laureatowi Projektu zostanie przyznana Nagroda Główna w postaci podjęcia współpracy z SBM w zakresie dotyczącym działalności fonograficznej, publishingowej, merchanidsingowej, koncertowej i managmentowej i zawarcia Umowy Fonograficznej z SBM na Warunkach Kontraktu.
 2. Laureatowi Nagrody Publiczności zostanie przyznana Nagroda Publiczności w postaci profesjonalnego nagrania i wyprodukowania własnego utworu słowno-muzycznego z pomocą SBM i publicznego udostępnienia tego utworu na Kanale YouTube SBM (dalej „Nowy Utwór”). Warunkiem realizacji Nagrody Publiczności jest zawarcie przez Laureata Nagrody Publiczności umowy z SBM umowy dotyczącej realizacji Nowego Utworu oraz przeniesienia praw do Nowego Utworu na SBM (dalej „Umowa na Nowy Utwór”), a także należyta współpraca Laureata Nagrody Publiczności z SBM, w szczególności postępowanie zgodnie ze wskazówkami, zasadami i standardami SBM oraz uwzględnianie wymagań i wskazówek SBM. W zamian za przeniesienie praw do Nowego Utworu na SBM, na podstawie Umowy na Nowy Utwór, SBM wypłaci Laureatowi Nagrody Publiczności wynagrodzenie w wysokości 50 000 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto.
 3. W ciągu 3 dni od dnia ogłoszenia Laureatów, SBM skontaktuje się z każdym z Laureatów za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail, o którym mowa w pkt. IV ust. 13 Ustaleń, w celu ustalenia szczegółów dotyczących realizacji Nagród. Podmiotem zobowiązanym do realizacji Nagród jest SBM.
 4. Podanie przez Laureata niewłaściwych lub nieprawdziwych danych, brak zawarcia z SBM umów o których mowa w Ustaleniach tj. Umowy Fonograficznej lub Umowy na Utwór lub wady prawne Utworu Starterowego, Filmu Starterowego lub Artystycznych Wykonań, uniemożliwiające ich legalną eksploatację, skutkują uznaniem, że dany Laureat zrzekł się Nagrody.
 5. Nagroda, której otrzymania Laureat się zrzekł, pozostaje do dyspozycji SBM.
 6. W razie zrzeczenia się otrzymania Nagrody, Laureat nie nabywa roszczenia o zapłatę jej równowartości pieniężnej.
 7. Nagrody nie podlegają wymianie na inną ani na jej równowartość pieniężną. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich, wypłacenie równowartości Nagrody, jak również rezygnacja z części Nagrody. Rezygnacja z części Nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości Nagrody. W przypadku rezygnacji przez Laureata z Nagrody SBM zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody innemu Uczestnikowi.
 8. SBM nie ponosi odpowiedzialności za zmianę danych przez Uczestnika, uniemożliwiającą realizację Nagrody albo powiadomienia o wygranej oraz za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych.

 

 VI. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, OŚWIADCZENIA I ZGODY

 

1. Z chwilą dokonania Zgłoszenia, Uczestnik oświadcza, potwierdza i gwarantuje, że:

 1. nie jest związany jakąkolwiek umową, której postanowienia ograniczałyby możliwość uczestnictwa w Projekcie lub możliwość ewentualnej realizacji Nagrody,
 2. Utwór Starterowy, Film Starterowy oraz artystyczne wykonania utrwalone na Filmie Starterowym oraz na nagraniu Utworu Starterowego (dalej „Artystyczne Wykonania”) są rezultatem jego twórczej działalności artystycznej,
 3. przysługują̨ mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do Utworu Starterowego i Filmu Starterowego oraz pokrewne prawa majątkowe i osobiste do Artystycznych Wykonań, w pełnym zakresie,
 4. prawa, o których mowa w lit c.) powyżej, nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich,
 5. jakiekolwiek korzystanie z Utworu Starterowego, Filmu Starterowego, Artystycznych Wykonań, a także fonogramu i wideogramu, stanowiących utrwalenie Utworu Starterowego i Artystycznych Wykonań (dalej łącznie jako „Dobra Chronione”) przez SBM lub podmiot, któremu SBM udzieli sublicencji na korzystanie z Dóbr Chronionych, nie będzie naruszało jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych, praw własności przemysłowej, praw autorskich lub praw pokrewnych osób trzecich, a także nie będzie naruszało dobrych obyczajów i zasad współżycia społecznego. 

2. Jeżeli jakikolwiek podmiot wystąpi przeciwko SBM z jakimkolwiek roszczeniem w związku z nieprawdziwością, niepełnością lub brakiem informacji, o których mowa w ust. 1 powyżej lub w związku z nieprawdziwością lub niepełnością oświadczeń Uczestnika, o których mowa w ust. 1, Uczestnik przejmie na siebie wszelką odpowiedzialność oraz udzieli SBM i wszelkiej niezbędnej pomocy w celu obrony przed tym roszczeniem.

3. Przejęcie odpowiedzialności i udzielenie pomocy, o której mowa w ust. 2 powyżej, obejmuje w szczególności następujące działania:

 1. wstąpienie przez Uczestnika na żądanie SBM do ewentualnego procesu wszczętego przeciwko SBM w charakterze interwenienta ubocznego,
 2. wynagrodzenie przez Uczestnika SBM wszelkich szkód poniesionych przez SBM w związku z roszczeniem, w tym zwrócenie przez Uczestnika SBM sumy odszkodowania lub zadośćuczynienia zasądzonego od SBM lub kwot wynikających z ugody zawartej przez SBM z podmiotem, który wystąpił z roszczeniami oraz
 3. zwrócenie przez Uczestnika SBM wszelkich kosztów obsługi roszczenia i prowadzenia sporu sądowego, mediacji lub rozmów ugodowych, w tym kosztów obsługi prawnej.

4. Z chwilą dokonania Zgłoszenia Uczestnik udziela SBM nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z Dóbr Chronionych, z prawem do udzielania sublicencji, bez ograniczeń terytorialnych, na okres jednego roku, na polu eksploatacji obejmującym zwielokrotnienie, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie wizji i fonii, w drodze każdej transmisji przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną lub za pośrednictwem satelity, m.in. przy wykorzystaniu platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, multimedialnych lub innych systemów przekazu, w tym jakichkolwiek sieci komputerowych, w tym Internet, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem sieci informatycznych, teleinformatycznych, w ramach sieci Internet, w tym za pomocą urządzeń mobilnych poprzez m.in. pobranie, odtworzenie, utrwalenie w zakresie tzw. użytku własnego, oraz streaming.

5. Z chwilą dokonania Zgłoszenia Uczestnik zezwala SBM na wykonywanie przez SBM praw zależnych do Utworu Starterowego i Filmu Starterowego. Na tej podstawie SBM jest uprawniony do zezwalania na wykonywanie praw zależnych do Utworu Starterowego i Filmu Starterowego oraz do przenoszenia tego uprawnienia na inne osoby, na polu eksploatacji i na zasadach określonych w ust. 4 powyżej. 

6. Z chwilą dokonania Zgłoszenia Uczestnik upoważnia SBM do wykonywania swoich autorskich praw osobistych do Utworu Starterowego i Filmu Starterowego oraz pokrewnych praw osobistych do Artystycznych Wykonań, na okres jednego roku, w tym w szczególności do decydowania o pierwszym udostepnieniu Utworu Starterowego i Filmu Starterowego i Artystycznych Wykonań publiczności, do decydowania o sposobie oznaczenia autorstwa Utworu Starterowego, Filmu Starterowego i Artystycznych Wykonań, do wprowadzenia dowolnych zmian do Utworu Starterowego, Filmu Starterowego i Artystycznych Wykonań, w tym cenzurowania oraz ich dowolnego wykorzystania, do połączenia całego lub fragmentów Utworu Starterowego, Filmu Starterowego i Artystycznych Wykonań z innymi dziełami audiowizualnymi, do ich włączania, niezależnie od technologii zapisu, do jakichkolwiek utworów audialnych oraz produktów multimedialnych, do łączenia z innymi utworami i artystycznymi wykonaniami, w szczególności podczas Live’a Finałowego oraz w kompilacjach.

7. Z chwilą dokonania Zgłoszenia Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania swoich autorskich praw osobistych do Utworu Starterowego i Filmu Starterowego oraz pokrewnych praw osobistych do Artystycznych Wykonań, zgodnie z ust. 6 powyżej.

8. Z chwilą dokonania Zgłoszenia Uczestnik wyraża zgodę̨ na publikację Utworu Starterowego i/lub Filmu Starterowego na Profilu TikTok SBM, na Kanale YouTube SBM oraz na Profilach SBM.

9. Z chwilą dokonania Zgłoszenia Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie i rozpowszechnianie przez SBM i inne podmioty przez niego upoważnione ze swojego głosu i wizerunku utrwalonego na Filmie Starterowym oraz na nagraniu Utworu Starterowego w celach związanych z przeprowadzeniem i realizacją Projektu, w tym również w celach reklamowych i promocyjnych (dalej „Zgoda”). Zgoda zostaje udzielona bez ograniczeń terytorialnych, na okres jednego roku.

10. Jeśli w Filmie Starterowym utrwalono wizerunki osób trzecich, z chwilą dokonania Zgłoszenia Uczestnik oświadcza, potwierdza i gwarantuje, że osoby, których wizerunki utrwalono w Filmie Starterowym wyraziły zgodę̨ na eksploatację tego wizerunku na zasadach określonych w ust 9 powyżej.

 

 VII. REKLAMACJE

 

 1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji w Czasie Trwania Projektu oraz po jego zakończeniu, jednak nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia zakończenia Projektu.
 2. Reklamacje należy składać w formie pisemnej, na adres siedziby SBM wskazany w pkt. I ust. 1 Ustaleń lub w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@sbmlabel.pl, z dopiskiem „SBM STARTER 2023 – Reklamacja”.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez SBM w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania reklamacji. O decyzji SBM Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną lub listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.
 4. Reklamacja powinna zawierać́ imię̨, nazwisko i adres osoby składającej reklamację oraz opis przyczyn lub powodów reklamacji, a także oczekiwany sposób jej rozpatrzenia.
 5. Reklamacje będą rozpatrywane przez zespół reklamacyjny powołanay przez SBM.

 

 VIII. DANE OSOBOWE

 

1. Administratorem danych osobowych (dalej „Administrator”) przekazanych przez Uczestników w związku z udziałem w Projekcie (dalej „Dane Osobowe”) jest SBM. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym każdy Uczestnik może skontaktować́ się poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres e-mail: rodo@sbmlabel.pl lub w formie pisemnej, wysyłając wiadomość na adres siedziby SBM.

2. Dane Osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji Projektu oraz w celu realizacji Nagród, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). (dalej „RODO”).

3. Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest:

 1. konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze przewidzianego przepisami prawa związanego z podatkiem od wygranej oraz innych obowiązków prawnych przewidzianych przepisami prawami ciążących na SBM w związku z organizacją Projektu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 2. prawnie usprawiedliwiony interes SBM rozumiany jako konieczność posługiwania się przez SBM Danymi Osobowymi w celu prawidłowego przeprowadzenia i rozliczenia Projektu, w tym realizacji Nagród oraz rozpatrzenia reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. SBM będzie przechowywał Dane Osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczenie.

5. Dane Osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w ust. 2-3 powyżej oraz do realizacji ewentualnych roszczeń SBM związanych z Projektem, a następnie przechowywane w archiwum zakładowym, gdzie okres archiwizacji wynosi dziesięć lat. Po tym czasie Dane Osobowe Uczestników zostaną usunięte, z zastrzeżeniem wykorzystania Danych Osobowych w związku z korzystaniem z licencji, o której mowa w pkt.VI powyżej.

6. Dane Osobowe mogą zostać udostępnione bądź powierzone, na podstawie odrębnych uzgodnień, dostawcom usług hostingowych lub marketingowych, dostawcom narzędzi wspierających obsługę Projektu, dostawców systemów księgowych, podmiotom, które wraz z SBM realizują  Projekt, dostawcom usług wspierających działania marketingowe SBM, dostawcom mediów społecznościowych, z których korzysta SBM, a także do organów administracji publicznej (jeżeli wynika to z przepisu prawa, decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego).

7. Uczestnik może żądać dostępu do Danych Osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia danych do innego administratora danych. Żądania, o których mowa w zdaniu poprzedzającym Uczestnik może zgłaszać poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres: rodo@sbmlabel.pl. 

8. Uczestnik może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych.

9. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowej realizacji Projektu.

10. SBM może zwrócić się za pomocą środków komunikacji elektronicznej do Uczestnika z prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie innych danych osobowych Uczestnika lub dla innych celów wyraźnie wskazanych przez SBM, przy czym wyrażenie tej zgody nie jest konieczne do wzięcia udziału w Projekcie.

11. Dane Osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu przez SBM.

 

 IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Ustalenia obowiązują od dnia 19.11.2023 r.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Ustaleniach zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie informacje o Projekcie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych
  i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia Ustaleń.
 4. Ustalenia są dostępne przez Czas Trwania Projektu w bio na Profilu TikTok SBM oraz w siedzibie SBM.
 5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Projektem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla miejsca siedziby SBM.
 6. Wszelkie informacje na temat Projektu można uzyskać, kontaktując się z SBM pod adresem e-mail: kontakt@sbmlabel.pl lub za pośrednictwem Profilu TikTok SBM.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium